Tumbøl-bøndernes frihedskamp

I Tumbøl står en mindesten på landsbyens centrale plads lige ved bystævnet. Den er rejst til minde om Tumbøl-bøndernes frihedhedskamp i det 18. århundrede.

Men hvad gik det egentlig ud på? Og hvad er det for en historie, som stenen vil fortælle os? Felstedegnen og Sundeved er lidt specielt i sønderjysk sammenhæng, fordi der her var herregårde, som ejede de fleste af bondegårdene på egnen. På egnen lå – og ligger – hele tre: Skovbølgård, Grøngrøft og Ladegård. Ellers var reglen i Sønderjylland, at gårdene var underlagt kongen eller en af de hertugslægter, der har huseret i områdets historie. Det betød en vis frihed for bønderne. Både kongen og hertugen var jo langt væk.

Her på egnen var der imidlertid både adel og herregårde. De læ tæt på og de stillede store krav til bønderne. For at få lov til at fæste en gård, måtte bonden yde hoveri til herremanden. Det vil sige, at han måtte arbejde gratis i hans marker. Omfanget af hoveriet var fastlagt gennem en kontrakt, men op igennem 1700-tallet blev byrden stadig tungere for bønderne.

Fra 1750’erne hørte bønderne i Tumbøl under Ladegård, som i dag ligger lige syd for Sønderborgmotorvejen. Herremanden Hans Petersen, der på den tid udover Ladegård ejede herregården Grøngrøft samt en anden herregård på Als, lod sin søn Andreas Petersen styre driften på Ladegård.

Men Andreas Petersen var en hård mand – “den onde herremand” er han blevet kaldt – og han så stort på de kontrakter, der regulerede bøndernes tvangsarbejde på Ladegård. Det forbitrede de selvbevidste Tumbøl-bønder, som derfor gjorde noget ganske uhørt, noget der vidnede om deres stærke selvstændighedstrang og noget som foregreb den frigørelse af bondestanden, der fandt sted mange år senere i hele Danmark: De slæbte deres herremand for retten.

Efter mange års juridisk tovtrækkeri endte det med en klar sejr til Tumbøl-bønderne. Og herefter købte de deres gårde fri. De blev altså frie, selvejende bønder i et frit og selvregulerende landsbyfællesskab. Og alt dette skete en generation før andre bønder i Danmark vandt deres frihed.

Tags from the story
, ,