Udviklingsplan 2025

Visionen fra Udviklingsplanen 2009 er beskrevet med at Felsted skal være en indbydende, tryg og klimavenlig by med god service m.h.t. daglige behov. Mange børn og voksne vil aktivt bruge de mange tilbud der er i byen, både sammen og hver for sig. Byen vil vokse og blive det mest attraktive  bosætningssted i området mellem Aabenraa, Sønderborg og Gråsten med et varieret udbud af
lokale arbejdspladser.

Mål: At skabe rammer for et mangfoldigt udbud af aktivitetsmuligheder til gavn for beboerne i Felsted, Tumbøl og de øvrige borgere i omegnen. At forny og forskønne Felsteds bymidte, så den fremstår som en smuk indgang til byen, der indbyder besøgende til at opholde sig i længere tid end de havde ventet.

At skabe et sikkert og trygt vej- og stinet. At skabe attraktive byggegrunde, der er indpasset smukt og naturligt i landskabet.

For at have nogle pejlemærker at arbejde efter har Felstedegnens Borgerforening i dialog med borgere og foreninger i Felsted udarbejdet Tillæg til udviklingsplanen 2025. Planen indeholder:

“1. Fælles grundlag (sammenhængskraft, samarbejde) for kommende beslutninger om udviklingen af Felsted.

2. Rettesnor (målsætninger, indsatsområder) for lokale initiativtagere i Felsted og Aabenraa Kommune.”

Borgerforeningen har defineret 4 indsatsområder.

  1. Bedre information til borgere om arrangementer og muligheder: Borgerdrevne initiativer med en bred deltagelse kræver en fyldig information om, hvad der sker i Felsted på tværs af interesseorganisationer. Der findes ikke nogen organiseret samlet formidling af information om aktiviteter i byen. De enkelte foreninger og aktivitetsgrupper annoncerer deres egne arrangementer, som ikke altid er koordinerede.
  2. Bedre sammenhold i lokalområdet: Trivsel og engagement blandt beboerne vil kunne højnes gennem samvær og samarbejde mellem flest mulige borgere. Der afholdes kun et fåtal af aktiviteter, hvor beboere mødes på tværs af interesser og aldersgrupper. Henvendelser til myndigheder vil være mere overbevisende, når det altid sker med opbakning fra en bred kreds af beboere. De enkelte foreninger og aktivitetsgrupper arrangerer som oftest deres egne aktiviteter, som ikke altid er koordinerede.
  3. Bedre tilbud til børn og unge: Der tilbydes i samfundet i dag en lang række aktiviteter for de yngre aldersgrupper, som går i skole eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Mange tilbud finder sted uden for Felsted. Deltagelse i aktiviteter uden for lokalområdet kan være medvirkende til at ungdommen retter deres fokus mod andre steder og dermed ikke føler et stærkt tilhørsforhold til Felsted.
  4. Mere attraktiv Østergade: Østergades trafikforhold skal forbedres og lukkes for gennemkørende trafik. Der skal være bedre parkeringsforhold og øgede incitamenter til at passe på gadens historiske huse. Trafikforhold på Østergade skal forbedres ved at fortorvet hæves med en kantsten. Hastighedsbegrænsningen sættes til 30 km/h. Østergade skal omdannes til en sikker vej, hvor børn, fodgængere og cyklister respekteres.

Læs hele udviklingsplanen her.