Borgerforeningen deltager i udarbejdelse af handleplan for lokalsamfund

En vigtig del af Borgerforeningens arbejde er at repræsentere lokalsamfundet i Felsted og omegn over for kommunen andre lokalsamfund i kommunen. ( Så husk at støtte os) Derfor var Borgerforeningens formand Knud Petersen tidligere på sommeren deltager i en konference om en “kommunal handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne”. Her præsenterede repræsentanter for kommunen tankerne bag kommunens indsats over for lokalområderne. Den kommunale handleplan har ifølge Aabenraa Kommune fokus på:

  •  det vi kan gøre sammen – lokale og kommune
  •  det I lokalt kan gøre sammen og på tværs af lokalsamfund
  •  det kommunen kan gøre for at støtte lokale kræfter, som puljer og
    konsulentstøtte.

Handleplanen forventes vedtaget i oktober. Lokalsamfundene deltog for at komme med deres indspark til den lokale udviklings behov og muligheder.

En af de ting, der blev klart var, at der både er ting, der forener og adskiller de forskellige lokalsamfund i landdistrikterne. Grundlæggende kæmper de fleste med de samme overordnede bekymringer omkring sivende fraflytning, lokale institutioner og overordnet attraktivitet som tilflytterbyer.

Men de enkelte lokalsamfund står meget forskelligt på grund af deres beliggenhed. Felsted og Omegn er f.eks. velsignet med en gunstig og central geografisk placering med kort afstand til Aabenraa, Sønderborg, Gråsten og Flensborg. Andre lokalsamfund, særligt i kommunens vestlige udkant har større problemer. Hvor indsatsen dér i høj grad må handle om at bremse nedgang, har vi i Felstedegnens Borgerforening en tro på, at vores arbejde ikke er defensivt men offensivt.

Felsted og Omegn har gode muligheder for at forblive et attraktivt lokalsamfund præget af stærke fællesskaber, solide institutioner og stadig tilflytning. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke har udfordringer.

En ting alle lokalsamfund må være sig bevidste om, er at ingenting bliver serveret for dem uden indsats. Når vi lykkedes her på Felstedegnen er det ikke kun, fordi vi har en gunstig geografisk placering, men også fordi vi har lært ikke at tage ting for givet. Det gælder ikke kun i Borgerforeningen men også i alle de andre foreninger her på egnen.

På baggrund af indsparkene fra repræsentanter for kommunens forskellige lokalråd kunne konferencen afsluttes med en opsummering, der repræsenterer en art konsensus mellem foreningerne, det handlede bl.a. om:

Frivilligt engagement belønnes

Opsamling: Indsats og handlinger, som skal fastholdes i handleplanen. Der er tilføjelser om, at puljer gerne må forøges, vi kan overveje at ændre fordelingen af midlerne og evaluere og revidere puljer. Informationsindsats om puljerne var ikke så vigtig, men det er vigtigt at modtagerne af information om puljerne får det videreformidlet lokalt og evt. kommunal facebook orientering om puljer. Meget vigtigt at have guide til frivillige i forhold til tilladelser og byggesagsgebyr.

Samarbejde med og udvikling af Det fælles udviklingsråd

Opsamling: Handlingerne har forskellig værdi. Vigtigt at fastholde landdistriktskonference, styrke vidensdeling på tværs af lokalsamfund samt konsulentstøtte til lokalråd. Mindre vigtigt med plan for, hvordan vi sikrer, at alle lokalsamfund er repræsenteret af et lokalråd og kurser.

Bevidsthed om værdierne i at bo i lokalsamfundet. Engager alle i at forstå og være bevidste om landsbyens DNA. Inkluder nye og gamle i fællesskabet. Tryghed fællesskab, nærhed og god hverdag.Centralt: Fysisk fremtoning og engagement omkring landsbyens DNA er et spørgsmål om hønen eller ægget.

En workshop om prioriteringer resulterede i følgende.

 

I Felstedegnens Borgerforening følger vi løbende arbejdet. Vi modtager gerne indspark fra borgere på Felstedegnen til idéer og tiltag, vi kan arbejde videre med. Vi håber også, at I alle vil støtte foreningens arbejde.