Plan om løft af Felsted bymidte vedtaget på Borgermøde

Damms Gård dannede i går aftes 28. marts rammen om et velbesøgt borgermøde arrangeret af arbejdsgruppen for Østergade og Tværgade under Felstedegnens Borgerforening.

Emnet var det løft af Felsteds gamle bymidte, som arbejdsgruppen havde udarbejdet et oplæg om. Initiativet har mødt stor opmærksomhed ikke kun i Felsted og Omegn men også i JydskeVestkysten, der forleden bragte en stor forsidehistorie om Østergadegruppens planer.

Mange var mødt frem og i sidste øjeblik måtte arrangørerne slæbe flere stole og borde ind samt sætte ekstra kaffe på kanden.

På borgermødet skulle planerne fremlægges og diskuteres blandt de fremmødte, så man kunne konstatere, hvad man kunne nå frem til som lokalsamfund. Forud for mødet havde bekymringerne især gået på utilsigtede trafikale konsekvenser af arbejdsgruppens ønske om at lukke Østergade i den østlige ende.

Udfordringer for alle landsbyer – også Felsted

Formand for Borgerforeningen Knud Petersen bød alle velkommen, hvorefter medlem af arbejdsgruppen Christian Skov fremlagde gruppens overvejelser og planer.

Han lagde i sin præsentation vægt på de udfordringer, der præger danske landsbyer generelt og pegede på, at man på landsplan har oplevet en større tilbagegang i befolkningstallet.

Dansk byplanslaboratorium har fremhævet, at ”omdannelsen og udviklingen af Danmarks landsbyer er en af de største planlægningsopgaver, der ligger foran os.” og regeringens landsbyudvalg har tilbage i 2017 peget på, at det er afgørende for landsbyerne at fastholde deres kvaliteter, hvis de skal tiltrække og fastholde beboere.

Udvalget har peget på, at der er to mulige fremtider for landsbyerne. Den dystre fremtidsudsigt lyder:

”udfordringerne med en bygningsmasse præget af tomme, utidssvarende eller misligholdte boliger, skolelukning, lukkede dagligvarebutikker, lang afstand til arbejdsmarkedet mv. [vil] begrænse lysten og muligheden for at bo og leve i landsbyen.”

Men udvalget har også peget på et positivt scenarie.

”Landsbyen og det omkringliggende område er et attraktivt sted at bo, arbejde og leve i, og området tiltrækker nye indbyggere… Landsbyen vil være attraktiv at besøge som gæst og turist, og eventuelle tomme og utidssvarende boliger skæmmer ikke helhedsindtrykket, de landskabelige værdier og naturen.”

Den gamle bykerne som problem eller ressource

Christian Skov pegede på, at det springende punkt her netop var, hvordan man forholdt sig til problemet med de ældre huse i landsbyen. Enten kunne de blive et problem. Hvis man lader dem forfalde vil de gøre hele området uattraktivt.

Med en tendens til faldende boligpriser vil der være mindre råderum til at istandsætte og vedligeholde de gamle huse, og de vil efterhånden forfalde. Flere vil blive solgt til udlejere, der vil udleje dem som slumboliger. Dette kender vi allerede – heldigvis i begrænset omfang – i Felsted.

Forholdt man sig positivt til bykernen og så den som en ressource, bliver den derimod et stort aktiv for byen. Bykernen er landsbyens ansigt udadtil og er den attraktiv vil hele byen fremstå mere attraktiv for tilflyttere og de, der allerede bor der.

En tendens til stigende huspriser vil give mere råderum for istandsættelse og vedligehold, som igen vil gøre bykernen og byen mere attraktiv. Dermed vil Felsted med sin gode beliggenhed være et oplagt valg for børnefamilier og andre, der gerne vil bo tæt på centre som Aabenraa og Sønderborg, men samtidig nyde landsbylivet med alle dets kvaliteter.

Konkrete forslag fra arbejdsgruppen

Konkret havde arbejdsgruppen foreslået nogle tiltag, der ville skabe rammerne for en positiv udvikling i bykernen, idet der ikke er udsigt til, at der vil blive afsat kommunale midler til et omfattende kvarterløft i Felsted efter indsatsen på Gråstenvej.

Tiltagene var først og fremmest trafikale og indebar bl.a. et fortov i Tværgade og ønsket om et forsøg med lukning af Østergade i den østlige ende.

Debat om trafikkens fordeling

Den efterfølgende debat handlede om eventuelle utilsigtede konsekvenser af lukningen af Østergade. Flere beboere fra Nygade var bekymrede over, hvor stor en del af trafikken, der blot ville rykke derned.

Arbejdsgruppen svarede, at man forventede at trafikken ville fordele sig sådan, at nogle biler fortsat ville bruge Østergade til gennemkørsel, nogle ville vælge Nygade andre Møgelmosevej og andre igen blive på Sønderborgvej, hvor de trafikale forhold er bedst.

Arbejdsgruppen understregede også, at en af grundene til, at man ønskede et forsøg, var at man gerne ville have klarhed over konsekvenserne for f.eks. Nygade ved en lukning af Østergade.

Arbejdsgruppen påpegede, at i forhold til at nå de mål om løft af Østergade, som man ønskede, var en lukning af gaden det stærkeste middel. Samtidig blev det fra arbejdsgruppens side gjort klart, at det ikke måtte betyde, at alt trafikken så rykkede ned på Nygade.

Hvis forsøget viste det, skulle man finde andre midler til at reducere trafikkens omfang og hastighed på Østergade.

Mødet endte med, at et stort flertal støttede nedenstående resolution, der således udgør det grundlag arbejdsgruppen og Borgerforeningen skal arbejde videre på. Samtidig kom en række nye medlemmer fortrinsvis fra Nygade med i arbejdsgruppen.

Resolution

Borgerne i Felsted og omegn udtrykker deres støtte til ønsket om at løfte Felsted og omegn gennem en indsats for Felsteds bymidte i forlængelse af den allerede gennemførte indsats på Gråstenvej og med fokus på området Østergade og Tværgade.

Vi støtter forslagene udarbejdet af arbejdsgruppen for Østergade og Tværgade under Felstedegnens Borgerforening og præsenteret i dokumentet Forslag fra arbejdsgruppen for Østergade og Tværgade under Felstedegnens Borgerforening (2019), der bygger på tankerne i Felstedegnens Borgerforenings Udviklingsplan 2025 (2017).

Gennem forsøg med lukning af Østergade i den østlige ende, etablering af fortov i Tværgade og fokus på områdets historiske og bygningsmæssige kvaliteter tror vi på muligheden af at løfte området til gavn for hele Felsted og omegn. Vi bemyndiger Borgerforeningen og arbejdsgruppens at arbejde videre ad denne linje.