Sådan har Borgerforeningen arbejdet for Felsted og omegn i 2019

Formand Knud Petersen

Felstedegnens Borgerforening har i 2019 igen haft et travlt år. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder (inkl. det konstituerende møde), ”Ren dag arrangement, møder med Aabenraa Kommune, borgermøde om Østergade/Tværgade, møde med specifikt Nygade om Østergades forsøgsvise spærring, møder med styregruppen mod biogasanlægget i Kværs samt møder med det fælles udviklingsråd i Aabenraa Kommune.

Derudover har Borgerforeningen søgt diverse puljer ved kommunen med mere eller mindre held. Tilskuddet til betaling af husleje i Forsamlingslokalerne for sidste halvdel af 2019 fik vi således ikke, derfor måtte Borgerforeningen så træde til. Til gengæld har vi så modtaget støtte for hele 2020 sæsonen af fællesspisninger.

Af kommende begivenheder som borgerforeningen står bag kan nævnes:

  • Etnisk maddag 26.4 på Damms Gård
  • Andet Borgermøde om Østergades/Tværgades fremtid
  • Ren Dag
  • Genforeningsarrangement 14.6
  • Skt. Hans bål i Moselunden
  • Sæsonstart af fællesspisninger igen i september

Vi har fået etableret en bedre arbejdsfordeling i bestyrelsen, således at hvert medlem af bestyrelsen er tovholder for en af arbejdsgrupperne, som jo i dag består af:

Akutgruppen, der rykker ud ved ulykker og sygdom; Flaggruppen, der sørger for at hejse dannebrog på alle officielle flagdage på Bygbjerg; Sundhedsgruppen, der prøver at holde Felsted og omegns befolkning sunde og raske; Sammenholdsgruppen, som skaber sammenhold i hele området og som blandt andet står bag de populære fællesspisninger; Julebelysning og bænkegruppen, der sørger for at opsætte og nedtage julebelysningen samt vedligeholder områdets bænke; Tryg i Felsted gruppen, der går aftenture i området og skaber tryghed for unge som gamle og sidst men ikke mindst Løft Felsted gruppen (før kaldet Østergadegruppen), der arbejder for at det gamle bycentrum omkring Østergade/Tværgade løftes, men  i sammenhæng med den øvrige bystruktur.

Vi mangler flere frivillige

På Bestyrelsens vegne vil jeg gerne siger et stort TAK til alle dem der er aktive i vores arbejdsgrupper.

Samtidig skal der også lyde et stort TAK til de frivillige, der ad hoc hjælper til i f.eks. sammenholdsgruppens fællesspisninger, der er Madlaverne, borddækkerne, skrællerne, oprydning og opvaskeholdene.  -Og ikke at forglemme Merethe og Carsten, som indtil fornyeligt har sørget for at fylde hundeposestanderne op med hundeposer.

Uden den frivillige indsats kunne arrangementerne/opgaverne slet ikke gennemføres.

Som det står i vores Borgerforeningens formålsparagraf, varetager vi byens og egnens interesser med henblik på at styrke byens position og udvikling samt dens indre liv og fællesskab. Dette er bl.a. arbejdsgrupperne et udtryk for at det føres ud i livet.

Vi mangler dog medlemmer til Tryg i Felsted gruppen, så arbejdet/gåturene kan tilrettelægges og fordeles bedre.

Hvis man har lyst til at deltage i en af de frivillige grupper er man altid velkommen til at melde sig.

Vi mangler ligeledes hjælpere til at få Sct. Hans arrangementet op at stå, så hvis der er nogle der har lyst til at hjælpe, er I meget velkomne.

Løft Felsted-projektet

I sensommeren 2019, var Østergade forsøgsvis afspærret i den østlige ende oppe ved tanken. Dette forsøg som vi lavede i samarbejde med kommunen skulle vise, hvordan en afspærring ville påvirke trafikken i Østergade, samt hvor meget af den trafik der ville blive flyttet til Nygade. Man foretog en trafiktælling og hastighedsmåling inden afspærringen og en igen medens Østergade var spæret.

Resultatet var at der blev flyttet nogen trafik til Nygade, men ikke det hele.

Da vi gerne ville høre Nygades oplevelse af spærringen, blev Nygades beboere inviteret til et møde her på Damms Gård, hvor de kunne fortælle deres oplevelse af afspærringen og tilkendegive om de syntes det var en god eller dårlig ide. Senere holdes der et borgermøde for hele byen om Østergades/Tværgades fremtid, da den gamle bydel er essentiel for hele området.

Udstykningen af Damms have

Sidste nyt fra Damms Have udstykningen er at boligforeningen har besluttet at opføre 12 boliger bag Damms Gård. De øvrige byggegrunde er stort set også klar til at blive solgt. Når den første grund er solgt, sætter kommunen i gang med at klargøre de resterende i første etape. Så det gælder for os i Felsted at gøre reklame for den nye udstykning. Prisen bliver ca. 300.000 kr. Derudover bliver der sat 6 byggegrunde til salg på Kirkevej, hvor de nu nedrevne ældreboliger lå.

 UDsigt til sejr for “Nej tak til Biogas i Kværs”

Biogasanlægget i Kværs, hvor borgerforeningen har støttet modstanderne af dette, hænger i en tynd tråd, da gruppen i Kværs, der arbejder imod anlægget, har indgivet klage til ”planklagenævnet” og de forventer først at have klagen færdigbehandlet i udgangen af april 2021 – altså om mere end et år. Dette sammenholdt med en udtalelse til SønderborgNyt af bygherren, at “de afventer behandlingen i planklagenævnet, og derefter tager stilling til om de evt. vil bygge”, gør jo at der er lange udsigter.

Og da der er et krav om at der skal være gas i hanerne inden udgangen af 2021, for at få det store tilskud, gør det projektet næsten umuligt.

Samtidig bygges anlægget i Kliplev. I øvrigt har de heller ikke fået lavet aftaler med nok leverandører endnu, efter sigende ikke engang nok til anlægget, som næsten står færdigt i Glansager ved Augustenborg

Masser af gang i kommunikationen

Borgerforeningens hjemmeside og især den tilknyttede Facebook side er blevet en stor succes. Fælleskalenderen viser alle begivenheder, der foregår på egnen og der er mange gode artikler på hjemmesiden omhandlende Felsted og omegn. Vi er oppe på 597 følgere på vores Facebookside, der må betegnes som meget tilfredsstillende.

Også besøgstallene på selve hjemmesiden er ifølge sidens statistik meget tilfredsstillende – 36.244 unikke besøg på siden, fra den blev lanceret.

Husk at indsende begivenheder til fælleskalenderen!

Infotavlerne rundt om i byen er nu også igen oppe på fuld styrke efter nogle nedbrud.

 I øvrigt kan man altid gå ind og se alle opslag via linket der følger med e-mailen man modtager om de enkelte opslag, nu i en forbedret udgave.

Beklagelig tilbagegang i Borgerforeningens medlemstal 

Foreningens medlemstal er selvom det ligger over gennemsnittet fra de foregående år faldet i 2019 set i forhold til 2018. Dette er noget bestyrelsen vil arbejde aktivt på at forbedre i de kommende år. Vi har godt 700 husstande i Felsted og omegn. Heraf 98 medlemmer er ikke tilfredsstillende.

Jeg tror mange blot har glemt at forny kontingentet eller tror de har gjort det.

Alle nye som gamle medlemmer modtager her kort efter generalforsamlingen en e-mail med et link, hvor de kan forny deres kontingent, hvis man ikke allerede har gjort det.

Det er let at forny sit medlemskab…

Der kommer også senere en folder med indmeldelsesoplysninger ud til dem der ikke er så meget for det der ”computer”.

Bestyrelsen ønsker senere på denne generalforsamling at fastsætte kontingentet for 2021 allerede nu, så vi kan udsende fornyelse allerede i januar og ikke skal vente til efter generalforsamlingen.

Tak for ordet!

Meld dig ind her